Privacy/AVG

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en houden ons aan de AVG

Verantwoordelijke

Stichting Huis73 's-Hertogenbosch en omstreken is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat het bestuur beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.
Wij zijn er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens in de zin van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Grondslag van de verwerking

Wij baseren het gebruik van jouw persoonsgegevens op een van de grondslagen uit de AVG. Op hiervan is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene.

Beveiliging persoonsgegevens

De AVG verplicht ons om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of als wettelijk verplicht is.

Jouw privacyrechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Jouw verzoek wordt binnen 4 weken behandeld. Blijkt dat
jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Je kunt je schriftelijke verzoek sturen aan:

Stichting Huis73 's-Hertogenbosch e.o.
Inzageverzoek AVG
Hinthamerstraat 72-74
5211 MR  ‘s-Hertogenbosch

Per e-mail: info@huis73.nl onder vermelding van Inzageverzoek AVG

Klachten

We gaan dus zeer zorgvuldig met jouw gegevens om. Mocht je toch nog een klacht hebben, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacy-beleid kan gewijzigd worden; deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.